Samverkan med vårdnadshavare

En öppen och informativ kontakt mellan vårdnadshavare och personal är viktigt och leder alltid till det bästa för barnet. Har man funderingar, synpunkter eller vill prata om barnet är ni alltid välkomna att kontakta oss. Varje termin genomförs individuella samtal med barnet i fokus. 

På förskolan finns ett verksamhetsråd bestående av vårdnadshavare och personal som träffas en gång per termin. Rådet har ingen beslutande funktion mer ger vårdnadshavarna en större insyn i verksamheten och möjlighet att ta fram förslag och tips till styrelsen.

Ett dialogmöte erbjuds på höstterminen med information om läsåret och möjlighet till frågeställningar. Man är också välkomna att delta i verksamheten om man så önskar.

Ett antal gånger per termin skriver rektorn Camilla ett informationsblad till alla vårdnadshavare rörande semester, dialogmöte och dyl. Den huvudsakliga informationen sker dock via avdelningarna, som använder sig av TYRA-appen. Här publicerar vi information till vårdnadshavare rörande dagliga aktiviteter samt annan viktig information.