Inskolning

Den första tiden på förskolan kallar vi för inskolning. Det är den tid då du och ditt barn i lugn och ro får bekanta er med oss som arbetar på förskolan och vår verksamhet. Inskolningen är inte bara till för barnet utan i lika hög grad för dig som vårdnadshavare. Känner du som  förtroende och tillit till förskolans pedagoger kommer också barnet att göra det och inskolningen blir en bra start för alla.
När du och ditt/dina barn kommer till förskolan för inskolning möts och hälsas ni välkomna av de pedagoger som arbetar på avdelningen. För att säkra en bra inskolning för ditt barn har förskolan som rutin att ha två inskolningspedagoger. En inskolningspedagog kommer att vara huvudansvarig och den andra kommer att finnas sidan om. 
På Bruksparkens förskola utgår vi ifrån en inskolningsperiod på en vecka med möjlighet till förlängning om behov uppstår. Tiderna under inskolningsveckan är anpassade för att barnet successivt ska vänja sig vid att vara i verksamheten. Därför är dagarna i början av veckan kortare än de i slutet.
Veckan efter inskolningsveckan kallar vi jourvecka. Barnet är då på förskolan mellan 8.45-13.45 om du som vårdnadshavare är ledig. Arbetar du under jourveckan har du möjlighet att lämna ditt barn mellan 8.45-14.45. Oavsett om du är ledig eller arbetar måste du vara tillgänglig under hela jourveckan.
Den första inskolningstiden kanske ditt barn bara vill vara hos dig, detta är vanligt och inget du behöver oroa dig för. Låt barnet få vara nära och väck hens nyfikenhet genom att själv vara delaktig i verksamheten och försök hitta saker och aktiviteter som barnet är intresserat av.
Barnets inskolningspedagog/pedagoger kommer att finnas i er närhet under inskolningen och när tillfälle ges tar de kontakt och uppmuntrar ditt barn till att utveckla en relation.  Successivt byggs kontakten och tilliten mellan barnet och inskolningspedagogerna upp. Informera oss gärna om ditt barn har vissa vanor eller något speciellt hen tycker om. Det kan hjälpa oss möta ditt barn på ett mer individuellt sätt och kan skapa goda förutsättningar till anknytning.
Under inskolningsdagarna är du ett viktigt stöd för ditt barn. Som vårdnadshavare står du för barnets trygghet när allt på och omkring förskolan är nytt. Ditt barn är uppmärksamt på dig och tolkar in dina signaler. Uppfattar barnet att du är trygg stimulerar och stödjer du barnet till att utveckla en relation till inskolningspedagogen.
Under inskolningsveckan har du som vårdnadshavare möjlighet att bekanta dig med vår verksamhet samtidigt som du också lär känna oss pedagoger. Har du något du undrar över är det bara att fråga. Vi berättar gärna mer om vår verksamhet och den pedagogiska kunskapslära den bygger på.
När det är dags för dig att lämna ditt barn är det viktigt att du går iväg med ett tydligt avsked. Det är helt normalt att barnet visar reaktioner då vårdnadshavarna ska gå. Dra inte ut på överlämnandet utan var lugn men tydlig mot barnet och lämna över barnet till pedagogen. Tänk på ditt kroppsspråk. Visar du som vårdnadshavare oro så känner ditt barn av det. Under inskolningen har vi som rutin att via TYRA-appen meddela vårdnadshavarna hur det går för barnet. Vill du inte vänta på att vi hör av oss kan du kontakta oss.                                                                                                               
Är ditt barn ledset under en längre tid efter att du gått, och inte låter sig tröstas av oss, kontaktar vi dig. Det är viktigt att du som vårdnadshavare finns tillgänglig hela den utsatta inskolningstiden så att vi pedagoger kan nå dig om vi anser att du behöver komma innan utsatt tid.
När du är tillsammans med ditt barn och de andra barnen i gruppen fungerar du som en vuxen förebild. Vissa barn kan reagera på att det finns nya vuxna i gruppen och är extra uppmärksamma på den nya personens närvaro och görande. Är du osäker på om det är lämpligt att göra på ett visst sätt kan du alltid fråga pedagogerna. Det är också viktigt för dig att veta att det råder mobilförbud på avdelningen (med undantag av avdelningens telefon som fungerar som ett arbetsredskap) och såklart gäller mobilförbudet även vårdnadshavare som inskolar barn.
Tänk på att ditt barn har många nya intryck att bearbeta när hen börjat på förskolan. Barnet vistas i ny miljö med nya vuxna & barn och allt som sker under dagen kan göra att ditt barn blir tröttare än vanligt på eftermiddagen/kvällen. Har du möjlighet att korta dina dagar under den första månaden är detta till gagn för barn som då kan vänja sig successivt vid sitt nya liv. Det är heller inte ovanligt att barn som nyligen börjat förskola sover oroligt under en period, även detta brukar bero på att barnet bearbetar allt det varit med om.

Ca tre veckor efter avslutad inskolning bokar vi in ett samtal där du och den ansvariga inskolningspedagogen träffas för att i lugn och ro prata om dina erfarenheter och upplevelser av inskolningen. Har du andra frågor eller funderingar kan såklart även dessa lyftas.