Förväntansdokument

 
Förskolan har i uppdrag att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn att kunna utvecklas rikt och mångsidigt. För att göra detta arbete möjligt måste det finnas ett nära och förtroendefullt samarbete mellan hemmet och förskolan
(Lpfö 18).

På Bruksparkens förskola strävar vi efter att ha ett tillitsfullt samarbete med varje vårdnadshavare där vi ser varandra som samarbetspartners och där barnets bästa sätts i fokus. Båda parter innehar betydelsefull kunskap om det enskilda barnet, kunskap som behövs för att ge barnet de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande i förskolan.

Förskolans verksamhet styrs av lagar och regler som båda parter har att förhålla sig till. För att verksamheten ska vara rättssäker och kvalitetssäker måste såväl föräldrar som pedagoger följa det regelverk som finns.            

I ett samarbete är det viktigt att parterna vet vad man kan förvänta sig av varandra. Därför har vi på Bruksparkens förskola skapat ett Förväntansdokument innehållande de saker som du som vårdnadshavare kan förvänta dig av förskolan och det som vi på förskolan förväntar oss av dig som vårdnadshavare.

Detta kan du förvänta dig av oss:
 • Att du och ditt barn ska känna er välkomna till förskolan.
 • Att du och ditt barn får en god introduktion i förskolan.
 • Att pedagogerna fortlöpande för samtal med dig om barnet och dess dag på förskolan.
 • Att berörd pedagog tar kontakt med familjen om något speciellt har inträffat.
 • Att vi ringer till dig om ditt barn blir sjukt.
 • Att ditt barn får näringsriktig kost under dagen.
 • Att ditt barn bemöts utifrån sina förutsättningar.
 • Att ditt barn möts med respekt, hänsyn och tydlighet.
 • Att ditt barn får goda förutsättningar för utveckling och lärande.
 • Att ditt barn får möjlighet att leka, utforska och prova på olika saker utifrån intressen, oberoende av kön.
 • Att ditt barn får möjlighet till inflytande över sin dag samt får möjlighet att praktisera demokratins funktion.
 • Att alla pedagoger på förskolan arbetar för att ditt barn ska utveckla en självständighet, en tro på sig själv och sin förmåga.
 • Att alla pedagoger på förskolan arbetar för att skapa en gemenskap i gruppen och en trygg, trivsam och säker miljö för ditt barn.
 • Att alla pedagoger på förskolan följer och arbetar med vår plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling.
 • Att pedagogerna kontinuerligt genomgår Hjärt- och lungräddning för barn.
 • Att pedagogerna kallar till dialogmöte med vårdnadshavare och terminssamtal 1-2 gånger/år.
 • Att terminssamtalen bygger på dokumentation kring ditt barns trivsel, utveckling och lärande.
 • Att vi samverkar med familjen, beaktar dina synpunkter och ger dig insyn i verksamhet bl.a. genom förskolans blogg samt mejl från förskolechefen.
 • Att förskolans verksamhet bedrivs i enlighet med Skollagen och efter förskolans läroplan (Lpfö 18).
 • Att vi systematiskt kvalitetssäkrar vårt arbete i syfte att utveckla och förbättra vår verksamhet.
 • Att pedagogerna kontinuerligt reflekterar och utvärderar verksamheten kollegialt och med barnen.
 • Att du får vara delaktig i utvärdering av verksamheten ex. genom verksamhetsråd och via olika enkäter.
 • Att all personal har tystnadsplikt.
 • Att det finns rutiner för nyanställda att lämna registerutdrag från Polisstyrelsen.

Detta förväntar vi oss av dig:
 • Att du tar kontakt med en pedagog innan du lämnar eller hämtar ditt barn samt informerar pedagogen om något hänt som kan påverka barnets dag på förskolan.
 •  Att du meddelar om någon annan ska hämta ditt barn.
 • Att du ansvarar för ditt barn innan du lämnat över till pedagog på morgonen och efter att pedagog lämnat över till dig på eftermiddagen.
 • Att du inte pratar eller svarar i mobiltelefonen under din lämning eller hämtning av ditt barn.
 • Att du är intresserad av verksamheten och tar del av den information som pedagogerna delar ut, sätter upp, skriver om.
 • Att du kommer på de dialogmöten och terminssamtal du anmält dig till och att du kommer till utsatt tid.
 • Att ditt barn har kläder efter väder och aktivitet samt extra kläder i skåpet.
 • Att ditt barn kommer utvilat och mätt(undantaget om barnet kommer i anslutning till måltid).
 • Att du kontaktar pedagogerna om du eller ditt barn är missnöjt med något och är konstruktiv i dina kritiska synpunkter. Tala med den pedagog som är berörd. Vi kan bara förklara och förändra det vi får kännedom om.
 • Att du respekterar vår tystnadsplikt och undviker att prata om andras barn med oss.
 • Att du meddelar en pedagog om du ser eller hör att något barn behandlas illa.
 • Att du som vuxen öppnar grinden och stänger den efter dig.
 • Att du låter ditt barn gå genom grinden och inte tillåter att barnet klättrar på eller över staketet.
 • Att du ser till att barnet inte har med sig leksaker till förskolan.
 • Att du följer de sjukregler som förskolan har och låter ditt sjuka barn stanna hemma till barnet är friskt och kan delta i hela verksamheten igen.
 • Att du har tillit till att pedagogernas bedömning angående barnens allmäntillstånd och möjlighet att delta i verksamheten är korrekt.
 • Att du respekterar verksamheten och dess riktlinjer.
 • Att du respekterar de administrativa riktlinjer som finns ex. vid ledighet.
 • Att du lämnar aktuella telefonnummer där pedagogerna kan nå dig under dagen.
 • Att du lämnar barnet på förskolan under den tiden du arbetar/studerar samt restid och att barnen är hemma med dig när du är ledig/har semester.
 • Att du följer det schema som är lämnat och meddelar ev. ändringar så snart de blir kända.
 • Att du lämnar studieintyg samt arbetsgivarintyg när det efterfrågas.
 • Att du bidrar till en god samverkan genom att vara ärlig.
 • Att du litar på att vi arbetar för ditt barns bästa.