Plan mot diskriminering och kränkande behandling
 
Vår vision
Vi vill att Bruksparkens förskola ska vara en trygg mötesplats där barns och vuxnas rättigheter respekteras fullt ut. Hos oss ska ingen behöva riskera att bli utsatt för diskriminering eller kränkande behandling
 
Planen gäller från
Augusti 2017
 
Planen gäller till
Juli 2018
 
Ansvariga för planen
Förskolechef och personal
 
Barnens delaktighet
Intervjuer och dialog av olika slag samt via barnobservationer
 
Vårdnadshavarnas delaktighet
Enkätundersökningar samt diskussioner på föräldramöten och i verksamhetsråd
 
Personalens delaktighet
Pedagogiska diskussioner i arbetslaget samt på personalmöten
 
Förankring av planen
Nyanställd personal informeras om planen.
Planen delges under inskolningen och skickas årligen ut till alla vårdnadshavare i uppdaterad version. Planen finns även att tillgå på förskolans hemsida.
 
 
Lagar och regler som ligger till grund för planen
Diskrimineringslagen(2008:567)
Skollagen (2010:800 kap.6)
Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10)
Förordningen (2006:1083)
FN:s Barnkonvention
Lpfö 98
 
Definitioner
Diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För att det ska rör sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna nedan.
·       Kön
·       Könsöverskridande identitet eller uttryck
·       Etnisk tillhörighet
·       Religion eller annan trosuppfattning
·       Sexuell läggning
·       Funktionshinder
·       Ålder
 
Med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns värdighet.
Kränkningarna kan vara
·       Fysiska ( t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar)
·       Verbala ( t.ex. att bli hotad )
·       Psykosociala ( t.ex. att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning )
·       Text- och bildburna ( t.ex. klotter, brev, lappar )
 
Diskriminering och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera.
Diskriminering och kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk återkommande.
Definitionen gäller i lika hög grad kränkningar mellan barn, som vuxen mot barn och barn mot vuxen, dock gäller det inte den typ av tillrättavisande som har till syfte att upprätthålla ordning och god miljö för barn och vuxna.
 
 
Utvärdering av föregående års plan
Insatser
Förskolans har arbetat med ett gemensamt kompisprojekt i huset. En projektgrupp av pedagoger drog upp riktlinjer för arbetet. Projektet utfördes sedan i blocket(två avdelningar tillsammans).
 
Utvärdering av resultatet
Att arbeta med samma projekt i huset skapar en känsla av samhörighet och tillfällen till kollegialt lärande. Barnens möjlighet att känna igen sig när de pratar med barn och pedagoger över avdelningarna ökar och även för barnen finns det fler och andra tillfällen att befästa sitt eget lärande. Ämnet kompisrelationer innefattar många av förskolans viktigaste värden och det finns en stor vinst i att alla avdelningar arbetar samtidigt med samma projekt och samma material.
Vi märker att barnen har blivit mer uppmärksammade på hur man ska vara mot varandra och kan också påminna både sig själv och andra om hur man är en god kamrat. Uppstår det situationer där barnen inte kommer överens kan pedagogerna återkoppla till Kanin och Igelkott och hjälpa barnen hitta lämpliga lösningar på det som uppstått. Vi ser att arbetet gett resultat och för att det ska bli varaktigt är det viktigt att vi pedagoger fortsätter vårt medvetna arbete.

Främjande insatser

Främja likabehandling

Områden som berörs
Kränkande behandling, Kön, Könsöverskridande identitet eller uttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Ålder och Sexuell läggning

Mål
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors likavärde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen – Lpfö -98 rev.2016
På Bruksparken arbetar vi aktivt med allas lika värde. Alla vårdnadshavare ska med förtroende kunna skicka sina barn till Bruksparkens förskola, förvissade om att vi arbetar för dessa värden.

Insatser
Personalen arbetar för att alla barn behandlas lika och får lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. Alla barn ska gess möjlighet att utveckla sina intressen och förmågor utan att begränsas av stereotypa könsroller. Personalen ska arbeta med främjande insatser för att träna barnens empati och respekt för allas lika värde och ge barnen redskap för att lösa konflikter.
Förskolan ska verka för att olika typer av familjebildningar belyses t.ex. genom att använda böcker.

Ansvarig
Personalen på avdelningen

Datum när arbetet ska vara klart
Kontinuerligt arbete under året

Kartläggning

Kartläggningsmetoder
Personalens iakttagelser, intervjuer och observationer av och med barnen. Pedagogisk dokumentation som pedagogerna tillsammans reflekterar kring . Dagliga samtal med barn och vårdnadshavarna.

Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Könsöverskridande identitet eller uttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Ålder och Sexuell läggning

Hur barn och vårdnadshavare involveras i kartläggningen
Barnen intervjuas och vårdnadshavarna involveras genom dagliga samtal med personalen.

Hur personalen involveras i kartläggningen
Personalen genomför riktade dialoger med barnen. Observationer och pedagogisk dokumentation utförs i gruppen. Vardagliga samtal med barn och vårdnadshavare.

Risk och problemområden
Förskolans arbete under kommande läsår kommer att inriktas på följande områden –
Kamratskap.

Förebyggande åtgärder

Att förebygga kränkande behandling

Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsöverskridande identitet eller uttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Ålder och Sexuell läggning

Mål
Alla barn ska känna trygghet när de vistas på förskolan.
Barn, vårdnadshavare och personal ska bli bemötta och bemöta andra med respekt.

Åtgärd
Vi kommer även detta år att starta upp höstterminen med ett gemensamt projekt i huset, som fokuserar på gemenskap och kamratskap med tyngd på våra värdegrundsord ”Trygghet, Glädje & Respekt”. Pedagogerna ska på olika sätt arbeta med och inkludera begreppen såväl i den pedagogiska verksamheten som i det kollegiala lärandet.  Arbetet kommer att utgå ifrån materialet ”Kanin & Igelkott”. Detta är ett material som på ett lätt och tydligt sätt konkretiserar för barnen vad begreppen ”Trygghet, Glädje & Respekt” handlar om och står för. Materialet fungerar bra att arbeta med i alla åldersgrupper och är lätt att anpassa efter de olika gruppkonstellationerna. Genom att personalgruppen kontinuerligt för pedagogiska diskussioner kring och om begreppen blir de också mer medvetna om framgångsrika arbetssätt och inte minst sitt eget förhållningssätt och vikten av att vara en bra vuxen förebild. Vårdnadshavarna ska vara delaktiga genom blogg och annan kommunikation.

Utvärdering
Vi utvärderar genom att reflektera tillsammans med barnen, barnintervjuer och analys av pedagogisk dokumentation.

Ansvarig
Personalen ska genomföra arbetet med barnen.
Förskolechefen ska möjliggöra tid för pedagogiska diskussioner.
Datum när det ska vara klart
Arbetet pågår kontinuerligt
 
Åtgärder i akuta situationer

Förskolan ska ta alla anmälningar på allvar
Förskolan måste agera vid misstanke om att ett barn far illa. Det är viktigt att ta alla signaler om trakasserier och kränkande behandling på allvar.
 
Se till att:
·       All personal vet hur de förväntas agera vid misstanke om att ett barn utsätts för kränkningar av något slag.
·       Barnen vet vilka rättigheter de har och vem de ska vända sig till när de själva eller någon kompis upplever sig vara                utsatt.
·       Vårdnadshavare också känner till vilka rättigheter deras barn har och hur de ska gå till väga för att göra en anmälan              till förskolan.
·       Det finns riktlinjer för uppföljning, utvärdering och dokumentation i det enskilda fallet.
·       Ha särskilda rutiner för att hantera kränkningar som utförs av personal.
·       Utvärdera rutinerna kontinuerligt, se till att de fungerar på ett effektivt sätt.
 
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
När ett barn blivit utsatt för någon form av kränkande behandling ligger i första
skedet ansvaret på personalen som upptäckt eller informerats om händelsen. Personalen samlar information om vad som hänt och
samtalar med den som blivit utsatt och den som utfört kränkningen.
I vissa situationer kan det vara tillräckligt att ställa några frågor och genom svaren få händelsen klarlagd och därigenom utagerad. Beroende på händelsens karaktär informeras barnens vårdnadshavare.
 
I komplicerade fall blir utredningsskyldigheten mer långtgående, då följer:
·       Samtal med vårdnadshavarna om det inträffade.
·       Händelsen dokumenteras av personalen.
·       Förskolechefen informeras
·       Förskolechefen för vidare informationen till huvudmannen
 
Dokumentationen ska innehålla:
·       Utredning
·       Åtgärdning
·       Uppföljning
·       Utvärdering

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
Ärende där ena parten är vuxen ska alltid anmälas och utredas av förskolechefen
Utredningen dokumenteras och vid varje enskilt fall görs en bedömning av hur
allvarlig kränkningen är och vilka åtgärder som ska vidtas
 
 
Personalen och vårdnadshavarna ska arbeta tillsammans för att
·       Upprätthålla en god, öppen och daglig kontakt
·       Tydligt och gemensamt visa barnen att diskriminering och annan kränkande behandling är oacceptabelt
·       Stärka samarbetet mellan hem och förskola för att i tid upptäcka och åtgärda ev. fall av diskriminering och annan kränkande
·       Undvika att barn känner sig utsatta för diskriminering och kränkande behandling genom att endast hänga ut inbjudningskort på barnens klädfack om alla avdelningens barn är bjudna.

Till dig som vårdnadshavare
Om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för diskriminering på någon av diskrimineringsgrunderna eller blir utsatt för annan kränkande behandling så prata med någon personal på din avdelning.
Detta gäller inte befogade tillrättavisningar från ansvariga inom verksamheten, vilka har till uppgift att upprätthålla god miljö för barnen.
Det kan vara svårt att ta till sig att ens eget barn kränker andra barn men även i detta fall är det viktigt att prata med personalen. Alla måste ta gemensamt ansvar och arbeta för barnens trygghet och samhörighet.
Som vuxna har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett diskriminerande eller kränkande beteende. Om vi inte gör det kan det tolkas som att vi accepterar beteendet.
 
 
Vellinge den 7 juli 2017
Camilla Bergqvist, förskolechef