Föräldrasamverkan

En öppen och informativ kontakt mellan föräldrar och personal är viktigt och leder alltid till det bästa för barnet. Har man funderingar, synpunkter eller vill prata om barnet är ni alltid välkomna att kontakta oss. Varje termin genomförs individuella samtal med barnet i fokus. 

På förskolan finns ett verksamhetsråd bestående av föräldrar och personal som träffas en gång per termin. Rådet har ingen beslutande funktion mer ger föräldrarna en större insyn i verksamheten och möjlighet att ta fram förslag och tips till styrelsen.

Ett föräldramöte erbjuds på höstterminen med information om läsåret och möjlighet till frågeställningar. Man är också välkomna att delta i verksamheten om man så önskar.

Ett antal gånger per termin skriver förskolechefen Camilla ett informationsblad till alla föräldrar rörande semester, föräldramöte och dyl. Den huvudsakliga informationen sker dock via avdelningarna, som använder sig av varsin låst blogg. Även dessa innehåller information till föräldrar rörande dagliga aktiviteter samt annan viktig information.